Thông báo bảo trì website

Xin lỗi quý khách, chúng tôi đang tạm dừng hoạt động để bảo trì một số vấn đề.

Chúng tôi sẽ sớm quay lại.

Bộ phận trợ giúp của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

thông qua trang Facebook và email của chúng tôi tại service@bap.jp