Privacy Policy

Trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ (“Dịch vụ”) cho Khách hàng, Chúng tôi (Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ BAP) có thể tiếp cận với các Thông tin cá nhân của Khách hàng (“Thông tin”) như tên, thông tin liên hệ, mã số nhận dạng. Chúng tôi hiểu rằng quyền sở hữu đối với Thông tin này thuộc về Khách hàng, đồng thời Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và các yêu cầu bảo mật của Khách hàng đối với các Thông tin này. 

Vì vậy, Chúng tôi ban hành và thực hiện Chính sách bảo mật thông tin (“Chính sách”) nhằm thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn cao đối với việc thu thập, sử dụng Thông tin. Chính sách này sẽ quy định chi tiết Thông tin Chúng tôi thu thập, mục đích sử dụng Thông tin và phương pháp duy trì an toàn Thông tin. 

1. THU THẬP THÔNG TIN

1.1. Các Thông tin được thu thập 

Chúng tôi thu thập nhiều loại Thông tin khác nhau liên quan đến Dịch vụ bao gồm: 

 • Thông tin Khách hàng cung cấp trực tiếp cho Chúng tôi trong quá trình thiết lập và đăng ký Dịch vụ; 
 • Thông tin trong quá trình sử dụng Dịch vụ của Khách hàng; 
 • Thông tin khác Chúng tôi thu thập được từ các nguồn của các bên liên kết. 

1.2. Nguyên tắc thu thập 

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đồng ý rằng Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ Thông tin của Khách hàng. Chúng tôi cam kết chỉ tiến hành thu thập lượng Thông tin tối thiểu và cần thiết nhằm phục vụ các mục đích quy định tại Phần 2 của Chính sách này.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN

2.1. Mục đích sử dụng Thông tin 

Thông tin được Chúng tôi sử dụng nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng, bao gồm: 

 • Quản lý và cấp quyền sử dụng Dịch vụ; Gửi thông báo đến Khách hàng trường hợp có thay đổi về Dịch vụ; 
 • Gửi thông báo mời Khách hàng đăng ký nâng cấp sản phẩm hoặc gia hạn dịch vụ khi sắp hết hạn sử dụng Dịch vụ; 
 • Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trước, trong và sau bán hàng; 
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại. 

Ngoài ra, trong phạm vi pháp luật cho phép, Chúng tôi cũng có thể sử dụng các Thông tin này để nắm bắt tốt hơn nhu cầu và đánh giá của Khách hàng, qua đó nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và giới thiệu cho Khách hàng các chương trình khuyến mại mà Khách hàng có thể quan tâm. Việc sử dụng Thông tin ngoài các mục đích nêu trên sẽ chỉ được Chúng tôi thực hiện trên cơ sở đồng ý của Khách hàng. 

2.2. Cập nhật, sửa đổi, xóa bỏ Thông tin 

Tùy thuộc vào yêu cầu của Khách hàng ở từng thời điểm, Chúng tôi tiến hành cập nhật, sửa đổi, xóa bỏ Thông tin đang được lưu trữ. Tuy nhiên, việc xóa bỏ, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền xử lý Thông tin có thể dẫn đến các thay đổi, hạn chế về việc sử dụng Dịch vụ có liên quan mà Chúng tôi cung cấp cho Khách hàng. 

2.3. Chuyển Thông tin cho bên thứ ba 

Chúng tôi có thể chuyển Thông tin cho các công ty thành viên và nhà thầu phụ của Chúng tôi. Khi đó, Chúng tôi cam kết việc chuyển Thông tin cho các bên thứ ba nêu trên chỉ nhằm phục vụ các mục đích quy định tại Phần 2 Chính sách này và bên thứ ba tiếp nhận Thông tin do Chúng tôi cung cấp được yêu cầu ký cam kết an toàn Thông tin, nội dung của cam kết tuân thủ theo quy định của Chính sách này.

3. BẢO VỆ THÔNG TIN

3.1. Phương thức bảo vệ 

Chúng tôi thiết lập và duy trì hệ thống bảo mật và an toàn thông tin mạng nội bộ nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng, mất mát, tiết lộ, truy cập hoặc sử dụng trái phép Thông tin trong quá trình xử lý Thông tin. Đồng thời, Chúng tôi xây dựng kế hoạch ứng phó và khả năng khôi phục hệ thống thông tin trong trường hợp phát sinh sự cố không mong muốn. Theo đó, Trung tâm lưu trữ Thông tin của Chúng tôi đạt các tiêu chuẩn, chứng chỉ quốc tế về chất lượng và an ninh thông tin, bao gồm: 

 • Tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý chất lượng – ISO 9001:2015; 
 • Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO 27001:2013;

3.2. Thông báo 

 • Trường hợp xảy ra vi phạm hay mất an toàn Thông tin, Chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho chủ thể Thông tin và cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm hạn chế tối đa các mất mát, thiệt hại có thể xảy ra.

4. TRƯỜNG HỢP NGOẠI TRỪ

Cam kết của Chúng tôi theo Chính sách này không áp dụng trong trường hợp việc sử dụng và tiết lộ Thông tin nhằm mục đích tuân thủ pháp luật có liên quan và yêu cầu pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hỗ trợ cho hoạt động đảm bảo an ninh quốc gia, hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng. Trường hợp sử dụng và tiết lộ Thông tin nhằm các mục đích nêu trên, Chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách hàng. Đồng thời, Chúng tôi đảm bảo rằng việc sử dụng và tiết lộ Thông tin sẽ được thực hiện theo chế độ bảo mật.

5. HIỆU LỰC

 • Chính sách này được hiểu và điều chỉnh bởi luật Việt Nam. 
 • Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, và có thể được Chúng tôi cập nhật, thay đổi ở từng thời điểm.