[BAP 08/03] COLORFUL – PAINT YOUR OWN MASTERPIECE

자신을 믿고 사랑하는 중요한 메시지를 전하는, 각자의 독특한 “색채”를 표현한 Khong Tuoc의 그림 이미지가 BAP에 의해 국제 여성의 날에 전해졌습니다.

자매들이 선물을 받고 함께 앉아 친밀한 식사를 즐기며, 웃음으로 인해 “조금 더 주름이 늘어난다”는 재미있는 게임을 하면서 아름다움이 두 배로 늘어납니다. Pilates를 함께 체험하여 건강을 증진하고, 피곤한 일상 속에서 더 긍정적이고 밝은 정신을 유도합니다.

재미있는 활동, BAP 자매들의 사랑스러운 미소를 보기 위해 남성들이 세심하게 준비한 놀라운 선물. 모든 여성은 세상에게 훌륭한 선물이기 때문에 항상 자신감을 가지고, 자랑스럽고 빛나길 바랍니다!

피 여성의 날

Admin BAP Hanoi and gift BAP Da Nang BAP Ha Noi BAP HCM trai nghiem bo mon Pilatest BAP Hue di an ngay 08/03 Hoat dông WS tai BAP ha noi BAPers nu xinh dep ben hoa va banh BAPers Nu trai nghiem lam nen thom Phan qua nho cho co nhan vien nha BAP cac chang trai BAP ha noi và nhung mon qua Nhung mon qua 08/03 tai BAP DN Chi em BAP Da Nang di an 08/03

(日本語) ソフトウェア開発-オフショアサービス CONTACT

여기에서 견적을 요청하세요

문의