AI/IoT

AI/IoT

Tổng quan về dịch vụ

Với đội ngũ trên 20 kỹ sư, chúng tôi là một trong các công ty hiếm hoi có đầy đủ từ chuyên gia tư vấn cũng như kỹ sư phát triển và vận hành trong lĩnh vực AI. Chúng tôi có đội ngũ ưu tú Data Scientist, Deep Learning Engineer, Machine Learning Engineer đến dịch vụ BPO đánh nhãn dữ liệu nâng cao độ chính xác cho model nhằm tiết kiệm cho khách hàng. Java, python, Lisp, Prolog… là các ngôn ngữ phát triển, cùng với những mô hình auto-train, re-train hiệu quả được chúng tôi tích luỹ từ các dự án cho khách hàng

Dịch vụ AI của BAP

 • Nhận diện Chữ
  Nhận dạng text, hình ảnh, âm thanh theo tập logic xác định trước. Bởi tính chất tốc độ của đọc text do đó việc đọc bằng công nghệ OCR chỉ được chúng tôi thực hiện nếu không đọc được kiểu text.
 • Xử lý Hình ảnh
  Xử lý hình ảnh từ camera để đưa ra các thông số cần thiết như độ tuổi, giới tính của khách hàng…Chúng tôi sử dụng thêm các thư viện mã nguồn mở cho phần xử lý ảnh như Opencv ,VXL, … và dùng framework xử lý machine learning cho xử lý ảnh là TensorFlow hay Pytorch…Chúng tôi còn dùng deep learning vào xử lý ảnh dùng mạng neutral GANS, DNNS...
 • Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên
  Kỹ thuật nghiên cứu cách tương tác về mặt ngôn ngữ giữa máy tính và con người. Ở BAP, chúng tôi nghiên cứu các ứng dụng chatbot có khả năng trích xuất thông tin, hay các ứng dụng tìm kiếm và phân tích ý kiến, sở thích của khách hàng từ dữ liệu blog hay mạng xã hội.
 • Nhận diện Giọng nói
  Kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên thông qua âm thanh. Tại BAP chúng tôi nghiên cứu về nhận dạng và tổng hợp giọng nói. Giúp máy tính hiểu được mệnh lệnh từ con người và tổng hợp dữ liệu văn bản thành giọng nói.
 • Tối ưu hoá chi phí Training
  Bảo mật hoá thông tin cá nhân, Thực hiện Cost&Scale-Up trên hệ thống Kubernetes sử dung AI.

ai-iot
22-05-2023

Forecast Time Series on AWS

Overview – Predict power consumption of various sites based on past data and weather data. – Serverless system running on AWS – Collect data from IOT Advantages – Cost savings – Environmental protection – Avoid wasting energy Problem – Real-time processing – Build on...

ai-iot
22-05-2023

Human Resource Optimization

Overview: Advantages: – Save cost and training efforts – Avoid redundant resources and employees. – Save cost – Help people recognize health problems from a very early stage – Become a reliable reference to doctor when diagnosing and making decisons...

ai-iot
22-05-2023

Medical Image Analysis

OVERVIEW – Procedures such as detecting tumors, artery stenosis, organ delineation employ various different methods and frameworks like MapReduce to find optimal parameters for tasks like lung texture classification. – It applies machine learning methods, support vector machines (SVM), content-based medical image indexing, and...

ai-iot
22-05-2023

SHARINGAN – AI CAMERA SYSTEM

Overview Sharingan is a Smart System with core technology is facial identification by Artificial Intelligence. The system provides 2 main services: Automatic Attendance Automatic Surveillance Demo Automatic Attendance Fast Accurate identification Easily deploy and leverage enterprise infrastructure Can time attendance many people at the...

ai-iot
22-05-2023

Image Captioning

Problem: Image Captioning Given an image, our goal is to generate a caption. Input: Image Output: Caption for image Solution For this problem, we use will use InceptionV3 (which is pre-trained on Imagenet) to classify each image. We will extract features from the last...

ai-iot
22-05-2023

Human Semantic Segmentation

Overview for Semantic Segmentation For segmentation, demonstrates the steps to use the DeepLab model to perform semantic segmentation on a sample input image. Expected outputs are semantic labels overlayed on the sample image, such as some of examples including. Atrous Spatial Pyramid Pooling (1/2)...